ROKA lakástextil logo

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató- igazodva a 2018. május 25-től alkalmazandó általános adatvédelmi rendelethez (GDPR).

A RO-KA Kft. fontosnak tartja a honlapjára (www.mubor.hu), továbbiakban: honlap – látogató, illetve regisztráló személyek (továbbiakban: érintett) személyes adatainak védelmét.

Az adatvédelmi tájékoztatónk közérthető formában: a Műbőr GDPR

1. Az adatkezelő
a RO-KA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Rövidített cégnév: RO-KA Kft. Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-948321 Székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 112.) a továbbiakban: Adatkezelő
Adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőség a kinevezett adatvédelmi tisztviselőnk: Vitéz Norbert kapcsolat@rokastyle.hu

Az Adatkezelőt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 68. § (6) bekezdése alapján a következő nyilvántartási számon nyilvántartásba vette:

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-106527/2016.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint, az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezel. Adatkezeléshez történő hozzájárulás az Érintett a honlapon történő adatmegadással elfogadja a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót (továbbiakban: Tájékoztató), az ebben írt adatkezelési és egyéb feltételeket. Jelen Tájékoztató elfogadása az érintett részéről az adatkezeléshez való önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozatnak minősül. Jelen Tájékoztató az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

2.1 Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a törvény szerinti esetekben és módon hozzájárulást ad, és hozzájárulása megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti. (kiskorú, korlátozottan cselekvőképes, cselekvőképtelen stb.)

 1. A kezelt adatok köre

– az érintett neve, – telefonszáma, – e-mail címe, – az általa kiválasztott termékek, lakcíme, számlázási címe, adószáma, a vételár.

A rendszer használata alatt technikai adatok rögzülnek a rendszer működési elvéből fakadóan:
– a felhasználó által használt számítógép azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek, a technikai folyamatok automatikus eredményeként keletkeznek, és rögzülnek. A felhasználó a használattal tudomásul veszi az adatok keletkezését és létét. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

Az Adatkezelő nem végez különleges adatkezelést, nem készít tömeges felhasználót érintő adatkezelést, nem végez szisztematikus megfigyelést, nem végez profilalkotást, és nem végez olyan adatkezelést, amely az érintettre nézve magas kockázattal jár. Új technológiák alkalmazása esetén az Adatkezelő vállalja, hogy az adatkezelési folyamatát és szabályzatát felülvizsgálja.

 

 

 1. Az adatkezelés célja, időtartama

Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, az online vásárlás és fizetés lebonyolítása, ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, és az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.

 • webshop vásárlás folyamatainak kezelése: kosár, pénztár, logisztika
 • ügyfélszolgálat, az ügyfelek tájékoztatása, velük való kapcsolattartás;
 • gazdasági kimutatások, statisztikák és piaci elemzések készítése,
 • hirdetések megjelenítése, eredményességének mérése és optimalizálása
 • informatikai rendszer technikai fejlesztése

Az Adatkezelő az érintett adatait a Tájékoztató 4. pontjában meghatározott célok megvalósulásáig vagy fennállásáig kezeli és az utolsó aktivitás, megkeresés után 6 hónappal törli.

4.1 Amennyiben az érintett a személyes adatainak törlését kéri, az Adatkezelő 30 napon belül intézkedik ezek törléséről.

4.2 Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 1. Az adatok továbbítása

Az Adatkezelő az érintett adatait nem továbbítja az 5.1-es bekezdésben foglaltak kivételével. Nem kerülnek továbbításra az adtok harmadik országba, és nemzetközi szervezet részére  sem.

5.1 Az Adatkezelő a kiszállítási szolgáltatást is kérő érintettek adatait a csomagok szállítására megbízott céggel közli. (DPD). A szállító cég az adatokat csak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben kezeli, dolgozza fel, és továbbítja. Az átadott adatok köre – az érintett neve, – telefonszáma, lakcíme, és utánvét esetén a vételár. DPD ASZF 

Az Adatkezelő könyvelési szolgáltatásokra igénybe veszi az Venilia Vellum Kft. HU-1026 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 79. szolgáltatásait.

 1. Az adatok feldolgozása

Az Adatkezelő az Érintett adatait maga kezeli, ehhez feldolgozási céllal sem ad hozzáférést 3. személy részére a 6.1-es bekezdésben foglaltak kivételével.

6.1  Az Adatkezelő adatfeldolgozó szolgáltatót vehet igénybe informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő). Az Adatkezelő a Szolgáltató kiválasztásánál és a megkötött szerződésben kiköti és elvárja a minőségi adatkezelést, de a külső szereplők adatkezelési gyakorlatárét nem felelős.  A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Az Érintett kifejezetten hozzájárul az adatok átadásához.

 

 

 1. Az adatbiztonság

követelményének érvényesülése: Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során – gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi tv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek, – védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a honlapján a böngészéskor SSL kapcsolatot, biztonságos adatátvitelt biztosít, titkosított kommunikációt, és megbízhatóbb adatbiztonságot nyújt.

8. Az érintett jogai

az adatkezeléssel kapcsolatban: Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél

 1. a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

Az érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan még nem nyújtott be tájékoztatás iránti kérelmet az Adatkezelőhöz. Egyéb esetekben a tájékoztatás után fizetendő költségtérítés összege esetenként 1.000,- Ft + Áfa. Az érintett a kérelmét e-mailben a kapcsolat (kukac) rokastyle.hu címre, levélben pedig a 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 112. postacímre juttathatja el. Az Adatkezelő az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de maximum 30 napon belül írásban válaszol. Adatvédelmi incidens esetén jegyzőkönyv készül.

9. Technikai adatok (cookie-k)

A honlap olyan cookie-kat (sütiket) használ, amelyek kizárólag látogatási statisztikák alapjaként szolgálnak, az érintett számítógépén tárolt információkhoz nem férnek hozzá. A cookie-k személyes adatokat nem kezelnek, nem alkalmasak az érintett azonosítására. A honlap az alábbi cookie-kat használja: – ideiglenes cookie-k, amelyek a honlap bezárásával törlésre kerülnek, – állandó cookie-k, amelyek a rögzítés időpontjától számítva egy év múlva kerülnek törlésre. A cookie-kat az érintett bármikor blokkolhatja, illetve törölheti a böngésző megfelelő menüpontjának segítségével.

10. A Tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatás igénybevételével, ráutaló magatartással is, az érintett elfogadja a módosított Tájékoztatót.

 1. Elkötelezettség

Az Adatkezelő elkötelezett az adatvédelem és adatbiztonság folyamatos és minőségi alkalmazására, ezért a rendszereit és folyamatait időközönként felülvizsgálja, és a törvényi szabályokhoz igazítja, és a munkatársak képzésével ezt a gyakorlatba átülteti.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Adatvédelmi tv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
Örülünk ha tetszik, ossza meg mással is: